GDPR

Ochrana osobních údajů GDPR
Ochrana osobních údajů uživatele, prohlášení o zachování důvěrnosti

Michal Havránek, se sídlem Vašíčkova 506, Kladno, 27204 IČO: 63918307 (dále jen "my", "prodávající" nebo "správce"),  jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.gama.wz.cz  informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Prohlášení o zachování důvěrnosti

Prohlášení o zachování důvěrnosti má za cíl informovat vás o typech on-line informací, které o vás, jako o návštěvnících stránek https://www.aaatextil.cz/ (dále označovaných jen jako " stránky, naše stránky, stránky www.aaatextil.cz") získáváme, o způsobech používání takových informací, o poskytování těchto informací třetím osobám a možnostech použití nebo úprav takových informací.
Prohlášení o zachování důvěrnosti se může nepravidelně měnit či doplňovat, prosíme vás o jeho občasné překontrolování. Toto Prohlášení vás seznámí s použitím informací, které získáme na našich stránkách.

Stránky, pro které platí Prohlášení o zachování důvěrnosti

Prohlášení o zachování důvěrnosti se vztahuje na získávání a používání údajů z internetové prezentace umístěné na virtuální adrese http://www.aaatextil.cz.

Proč shromažďujeme informace

Hlavním důvodem a cílem získávání informací o vás je poskytnout našim zákazníkům co nejlepší služby a umožnit jim jednoduchý, odpovídajícím způsobem efektivní a osobní kontakt s naší prezentací. V případě hledání informací na stránkách www.aaatextil.cz použijeme vaše osobní informace k zaslání dalších informací, které nebyly na stránkách nalezeny. Informace, která neumožňuje identifikaci návštěvníka, je použita pro statistiky přístupů, ze kterých lze analyzovat návštěvnost jednotlivých sekcí stránek, způsoby používání stránek a další chování zákazníků. Analýzu provozu stránek používáme ke zlepšení jejich obsahu a pro usnadnění práce s nimi.

Jaké informace zjišťujeme, zaznamenáváme

Na našich stránkách získáváme a shromažďujeme informace dvojího typu - informace, které umožňují identifikaci osoby a informace, které neumožňují identifikaci osoby.

Informace, které umožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které nám poskytují údaje o vaší osobě. Takové informace získáváme na stránkách www.aaatextil.cz. Informace umožňující identifikaci osoby (jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mail adresa, zaměstnavatel) od vás požadujeme v případě, kdy u nás vyplňujete dotazníky nebo při vzájemné korespondenci a komunikaci. Pokud od vás osobní informace budeme vyžadovat, bude to z používání stránek zřejmé vy se můžete rozhodnout, jak bude tato informace použita.
Informace, které neumožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které neumožňují identifikovat určitou osobu. Takové informace získáváme na stránkách www.aaatextil.cz. K takovým informacím patří: URL adresa výchozí webové stránky, adresy navštívených stránek www.aaatextil.cz., typ a verze použitého internetového prohlížeče, vaše ("IP") adresa, www.aaatextil.cz. Prohlášení rovněž obsahuje i informace o používání cookies a dalších technologií pro získávání údajů.
Informace umožňující identifikaci a informace neumožňující identifikaci osob získané na stránkách www.aaatextil.cz nespojujeme.

Jak získáváme informace o vás

K získání informací používáme řadu způsobů:
Surfování: takové informace neumožňují identifikaci osob, získáváme je při návštěvě stránek www.aaatextil.cz, umožňují efektivněji provozovat stránky, monitorovat úroveň aktivit na stránkách.
Formuláře, dotazníky, hlasovací soutěže: informace umožňují většinou vaši identifikaci s vaším svolením, pokud např. dobrovolně vyplníte dotazníky nebo se zúčastníte hlasování, informace slouží k internímu použití pro marketingové hodnocení našich výrobků a služeb.
Kontakt: Pokud nás kontaktujete nebo využíváte našich služeb, můžeme uchovávat vzájemnou korespondenci, kterou lze využít pro zlepšení vzájemné komunikace a služeb v případě opakovaného kontaktu.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

Vaše jméno a příjmení
Obchodní firma
Adresa nebo sídlo společnosti
Identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více informací o jaké soubory cookies se jedná a co konkrétně dělají naleznete na našich webových stránkách v sekci "Cookies" a jejich funkce na stránkách www.aaatextil.cz

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

Kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby
Subjekty podílející se na dodání zboží či služeb nebo podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy
Zejména:

Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín

Obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, která je provozovatelem služby Sklik.cz a Zboží.cz.

Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nejdéle však po dobu tří let, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup: kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu: kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

2. odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat

3. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme

4. domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy

5. nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování: dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování: můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů: můžete nás požádat o předání Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci. Podmínkou pro využití tohoto práva je možnost technické převoditelnosti.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese viz kontakt.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00

Nakládání s informacemi

Informace umožňující identifikaci osob získané prostřednictvím našich www stránek neposkytujeme za žádných podmínek jiným osobám či subjektům. Výjimkou může být potřeba využít službu jiného subjektu pro uspokojení potřeb zákazníka. V takovém případě vyžadujeme respektování a souhlas subjektu s podmínkami tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti.
Vyhrazujeme si právo poskytnout informace umožňující identifikaci osob na základě soudního rozhodnutí nebo orgánu činného v trestním řízení, jakož i právo nahlásit příslušným orgánům jakékoliv činnosti, které v dobré víře považujeme za nezákonné.

"Cookies" a jejich funkce na stránkách www.aaatextil.cz

"Cookie" je datový soubor odeslaný stránkou www.aaatextil.cz na pevný disk vašeho počítače. Přijetí cookies ze stránek www.aaatextil.cz nám nezpřístupňuje informace umožňující identifikaci vaší osoby, lze jej použít např. pro identifikaci vašeho počítače. Většina prohlížečů cookies přijímá automaticky, jejich použití lze odmítnout nastavením preferencí vašeho prohlížeče. Pokud váš prohlížeč neumožňuje použití cookies, může se stát, že některé funkce na stránkách www.aaatextil.cz nebudou pro vás dostupné a některé stránky se v takovém případě nemusí zobrazit legálně.

Informace o "cookies" a nastavení v prohlížečích:
Microsoft Internet Explorer: https://www.microsoft.com/info/cookies.mspx

Ochrana získaných a poskytnutých informací

Prodejce. se zavazuje k ochraně informací získaných používáním stránek www.aaatextil.cz nebo poskytnutých Vámi na základě dobrovolného rozhodnutí. Pro zabezpečení systému proti neoprávněnému přístupu, zajištění aktuálnosti a přesnosti dat a pro využití informací v rámci tohoto Prohlášení používá Prodejce dostupné fyzické, elektronické a manažerské procesy. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

Odkazy na webové stránky třetích subjektů

Některé stránky www.aaatextil.cz obsahují odkazy na webové stránky třetích subjektů. Tyto odkazy používáte vědomě a www.aaatextil.cz nemůže zajistit naplnění podmínek tohoto Prohlášení na těchto stránkách. Tyto odkazy jsou na stránkách www.aaatextil.cz umístěny z důvodu snadného a jednoduchého přístupu k dalším souvisejícím informacím a směřují většinou na stránky partnerských Prodejce nemá žádný vliv na obsah takových stránek a neneseme odpovědnost za postupy zachování důvěrnosti u takových stránek.

Ochrana soukromí vašich dětí

Prodejce respektuje související národní a mezinárodní právní předpisy včetně Zákona o ochraně soukromí dětí on-line (Children's On-line Privacy Protection Act.("COPPA")), který platí v USA.

Změny tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti

Případně změny a doplnění podmínek Prohlášení o zachování důvěrnosti budou zveřejněny vždy na tomto místě. Prosíme vás, abyste si vždy ověřili tyto podmínky předtím, než začnete prohlížet stránky www.aaatextil.cz

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se použití vašich informací Prodejce nebo tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti, kontaktujte nás na e-mail adrese viz kontakt.

Použitá terminologie

URL je adresa dokumentů v síti World Wide Web (dále "www") - http://www.aaatextil.cz je URL adresa domovských stránek Prodejce v České republice. IP adresa je identifikátor zařízení připojené k síti z protokolem Transmission Control Protocol/Internet Protocol ("TCP/IP"), např. "www". Jednoduše řečeno IP adresa je číslo automaticky přidělené vašemu počítači při prohledávání informací na Internetu a webové servery tak mohou lokalizovat a identifikovat váš počítač.

Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost od 29.7.2020